ek03-2023-thumbnail

町家の日2023京都のイベント03

町家の日2023京都のイベント03